ALGEMENE VOORWAARDEN


Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Stiltekracht
Eigenaar: Heidi van der Vaart
Adres: Briedélaan 37, 3951 BB, Maarn, Nederland
Telefoon: +31 (0)6-21464849
Mailadres: heidi@stiltekracht.com
Website: www.stiltekracht.com

1. Toepassing
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Stiltekracht en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2. Het bedrijf van Stiltekracht is als praktijk voor training en coaching opgericht. Stiltekracht is gevestigd in Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en ingeschreven onder nummer 68415745 bij de Kamer van Koophandel.

2. Tarieven en kosten
2.1. Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.
2.2. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Stiltekracht reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de klant.
2.3. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal overeengekomen uren tegen de overeengekomen tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.
2.4. Stiltekracht factureert voorafgaande aan het coachings- en/of trainingstraject (tenzij anders overeengekomen) voor de te verrichten werkzaamheden en eventuele reis- en/of verblijfskosten.
2.5. Overleg, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de klant inbegrepen.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1. Voor de betaling ontvangt de klant een factuur. De klant is verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op de rekening NL15 KNAB 0603 6327 69 t.n.v. Stiltekracht.
3.2. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Stiltekracht een betalingsherinnering.
3.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Stiltekracht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
3.4. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Stiltekracht, is zij genoodzaakt de vorderingen die zij op de klant heeft, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor de rekening van de klant.
3.5. Bij betalingsachterstand is Stiltekracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Stiltekracht zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat zij niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.
4.2. Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Stiltekracht de klant eerst aan om contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
4.3. Stiltekracht sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door haar, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stiltekracht.
4.4. Stiltekracht aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens de klant voor enige materiële schade dan in het geval de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stiltekracht de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

5. Trajecten (Mentorschap / Cursussen / Trainingen)
5.1. Voorafgaande aan een 1:1 traject vindt er altijd een intake plaats, waarna Stiltekracht het recht heeft om de potentiële klant wel of geen toegang tot een traject te verlenen.
5.2. Wanneer doorverwijzing wenselijk is, zal Stiltekracht dit altijd melden aan de potentiële klant.
5.3. Als de betaling ontvangen is, is de aanmelding van de klant definitief.
5.4. Inschrijving is persoonsgebonden en bindend. Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor het gehele traject.
5.5. Na inschrijving is de klant gerechtigd om binnen 10 dagen na de inschrijving kosteloos de aankoop te herroepen. Dit dient door middel van een schriftelijke annulering plaats te vinden.
5.6. Wanneer de klant wegens zwaarwegende omstandigheden het traject niet kan volgen, wordt er gezocht naar een alternatief. Mocht dit niet lukken, dan wordt het volledige bedrag gerestitueerd door Stiltekracht.
5.7. Annulering van het traject is tot 4 weken van de aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van het traject is het complete bedrag verschuldigd aan Stiltekracht.
5.8. Stiltekracht heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst op te zeggen met een klant aan het traject. Restitutie van het bedrag van het traject zal dan plaats vinden minus een tegemoetkoming van de afgenomen diensten en producten van haar.
5.9. Indien blijkt dat het traject niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de klant, en de klant zelf besluit af te zien van verdere deelname aan het traject, heeft de klant geen recht op enige vergoeding.
5.10. Stiltekracht doet haar uiterste best het traject op een manier uit te voeren die de klant mag verwachten. Bij enig ongerief dient de klant Stiltekracht daarvan op de hoogte te stellen, zodat getracht kan worden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen.
5.11. Stiltekracht behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
5.12. Afspraken kunnen door de klant tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd dan worden de volledige kosten bij de klant in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven.

6. Retraites
6.1. Inschrijving vindt digitaal plaats via de website of via het e-mailadres van Stiltekracht.
6.2. De overeenkomst van de retraite tussen Stiltekracht en de klant is definitief op het moment dat de (eerste) betaling is ontvangen.
6.3. De (eerste) betaling dient 30 dagen na dagtekening op de factuur te zijn overgemaakt.
6.4. Indien de (eerste) betaling niet binnen 30 dagen na dagtekening ontvangen is door Stiltekracht, dan zal er contact worden opgenomen met de klant om deze aan de betaling te herinneren. Bij het in gebreke blijven van het overmaken van betaling(en) behoudt Stiltekracht zich het recht voor om de toegezegde plek in de desbetreffende retraite aan de klant in te trekken. De klant is de reeds overgemaakte bedragen in dat geval kwijt.
6.5. Als de volledige reissom door Stiltekracht is ontvangen, zal zij uiterlijk 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden doen toekomen aan de klant.
6.6. In geval de klant genoodzaakt is om de gereserveerde retraite te annuleren, dan hanteert Stiltekracht zoveel mogelijk de ANVR voorwaarden. Dit betekent concreet:
– Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdatum: de helft van de betaling.
– Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdatum: 60% van de reissom.
– Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de vertrekdatum: 90% van de reissom.
– Bij annulering op de vertrekdatum of later: de volle reissom.
6.7. De informatie op de website en in alle correspondentie van Stiltekracht is met uiterste zorg samengesteld. Deze informatie is echter als algemeen informatie bedoeld waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Stiltekracht behoudt zich het recht de informatie op de website aan te passen zonder nadere aankondiging en zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van deze website.
6.8. Stiltekracht is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade voor de klant wat voorkomt uit de vliegreis, verblijf in het land van bestemming en/of van de andere producten of diensten welke geboekt zijn bij haar.
6.9. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en verzekeringen.
6.10. Het paspoort dient bij terugkomst in Nederland nog 2 maanden geldig te zijn.
6.11. Voor buitenlandse retraites is een reisverzekering verplicht. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte reisverzekering.
6.12. Stiltekracht is niet verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en reisverzekering en zij is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken hiervan.
6.13. Stiltekracht behoudt zich het recht om in alle gevallen prijzen te wijzigen welke worden genoemd op de website en in correspondentie ten gevolge van (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen. De klant wordt verplicht om een eventueel openstaand bedrag als gevolg van deze prijswijziging nog voor vertrek te voldoen aan Stiltekracht.
6.14. Vliegmaatschappijen behouden altijd het recht om vluchtroutes en vluchttijden te wijzigen. Stiltekracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.
6.15. Stiltekracht streeft naar minimaal 8 klanten voor een retraite. Indien dit aantal niet gehaald wordt, behoud zij het recht om de retraite voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum, dan wel te annuleren. De klant mag in dit geval zelf besluiten om akkoord te gaan met de nieuwe vertrekdatum of kosteloos te annuleren.
6.16. Stiltekracht behoudt zich het recht voor retraites kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
6.17. Stiltekracht is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een annulering door haar. De klant heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van Stiltekracht.
6.18. Indien na aankomst blijkt dat het geboekte programma niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de klant, bijvoorbeeld wegens lokale omstandigheden, en de klant zelf besluit af te zien van verdere deelname aan het programma, heeft de klant geen recht op enige vergoeding.
6.19. Indien Stiltekracht jegens de klant aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
6.20. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Stiltekracht en haar praktijk gelden ook ten behoeve van de ingehuurde coaches van de praktijk van Stiltekracht.
6.21. Stiltekracht doet haar uiterste best de retraite op een manier uit te voeren die de klant mag verwachten. Bij enig ongerief dient de klant haar daarvan op de hoogte te stellen, zodat getracht kan worden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

7. In company trajecten
7.1. Het verkennende gesprek is kosteloos. Na dit gesprek wordt een vrijblijvende offerte gedaan welke geldig is tot vier weken na de verzenddatum tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij Stiltekracht beschikbare informatie.
7.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door mij is ontvangen en geaccepteerd.
7.3. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
7.4. De opdracht voor een coachings- of trainingstraject van Stiltekracht is definitief als de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven.
7.5. Annulering van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het traject. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht door Stiltekracht.
7.6. Stiltekracht heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst op te zeggen met een opdrachtgever aan een coachings- of trainingstraject.
7.7. Restitutie van het bedrag van het traject zal dan plaats vinden minus een tegemoetkoming van de afgenomen diensten en producten van Stiltekracht.
7.8. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Stiltekracht de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.
7.9. Alle aanbiedingen van Stiltekracht hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Stiltekracht is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Stiltekracht het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden.
7.10. Stiltekracht behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
7.11. Indien blijkt dat het traject niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever, en de opdrachtgever zelf besluit af te zien van verdere voortgang met het traject, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding.
7.12. Stiltekracht doet haar uiterste best het traject op een manier uit te voeren die de opdrachtgever mag verwachten. Bij enig ongerief dient de opdrachtgever Stiltekracht daarvan op de hoogte te stellen, zodat getracht kan worden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen.

8. Auteursrecht & Copyright
8.1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Stiltekracht voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van haar. Datzelfde geldt ook voor de door Stiltekracht uit te brengen rapportages.
8.2. De opdrachtgever of klant krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Stiltekracht.
8.3. Op alle door Stiltekracht ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

9. Privacy
9.1. Stiltekracht is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever of klant is bekend geworden.
9.2. Stiltekracht houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever of klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.
9.3. De gegevens van de opdrachtgever of klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
9.4. Opdrachtgevers en klanten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van anderen ontvangen en waarvan de opdrachtgevers of klanten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
9.5. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever of klant, wordt altijd eerst toestemming gevraagd door Stiltekracht.

10. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
10.1. Stiltekracht is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.2. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen.
10.3. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

11. Bijzondere bepalingen
11.1. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
11.2. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2024.